Rýchly kontakt:
0908 120 087 Pri nákupe nad 150 EUR doručenie ZDARMA.
Detské kočíky skladom. Odber možný ihneď

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode a pri práci s osobnými údajmi

Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov prevádzkovateľa a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.
Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj Nariadenie () 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) prestavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.
Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“).
„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Článok 4(2) Nariadenia).
Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.
ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Obchodné meno: Zoltán Nagy
Sídlo: Rábska 3163/10, 94603 Kolárovo
IČO: 40 530 906
Na riadne spracúvanie osobných údajov dohliada Zoltán Nagy, kontaktné údaje:
korešpondenčná adresa: adresa sídla firmy
Tieto informácie sú účinné od 1.8.2022, pričom prevádzkovateľ je oprávnený ich aktualizovať.
DEFINÍCIE POJMOV
GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016.
Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané.
E-shop – webová aplikácia s ponukou tovarov a služieb, ktoré je možné objednať.
Obchod – prevádzkareň predávajúceho v ktorom je možné nakúpiť tovar alebo služby.
Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určila spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov.
NA AKOM ZÁKLADE MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE OSOBNE ÚDAJE
Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:
 • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
 • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V NAŠOM INTERNETOVOM OBCHODE
Dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov zákazníkov podľa čl. 5 Nariadenia.
 • Zákonnosť spracovania – každé spracovanie musí byt zákonné, teda disponujeme primeraným právnym základom.
 • Minimalizácia spracovania OU (nevyhnutnosť) – len nevyhnutnom rozsahu spracúvame vaše osobne údaje vo vzťahu k účelu. Vždy zvážime rozsah spracovania osobných údajov.
 • Minimalizácia uchovávania osobných údajov (likvidácia) – uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu DO, kým je to potrebne na účely. Vaše osobne údaje sú dôkladné zlikvidovane po splnení účelu spracovania.
 • Integrita a dôvernosť (bezpečnosť) – prevádzkovateľ prijal technické, organizačne a personálne opatrenia pred stratou, zničením, poškodením OU.
ČO V PRÍPADE NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ, ktorý určuje podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov nebude od dotknutej osoby požadovať žiadne osobné údaje, ktoré (po dôslednom zvážení a posúdení právneho základu) nie sú absolútne nevyhnutné. Preto v prípade, ak sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb:
 • na základe zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) je dotknutá osoba povinná osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť. Ak aj napriek tomu dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, prevádzkovateľ si nebude môcť splniť svoje povinnosti vyplývajúce z osobitných právnych predpisov a dotknutá osoba sa (môže) dopustiť porušenia ustanovení predmetného právneho predpisu, čo môže spôsobiť odmietnutie poskytnutia služby alebo predaja tovaru.
 • na základe zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR), je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou. Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nebude môcť s ňou prevádzkovateľ uzatvoriť zmluvný vzťah alebo na základe jej žiadosti nebude môcť vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 • na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelila dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR), je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné a je to prejavom slobodnej vôle dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, prevádzkovateľovi nebude oprávnený spracúvať údaje na účely vymedzené v konkrétnom súhlase, čím môže byť zamedzené poskytnúť dotknutej osobe súhlasom popísané aktivity alebo činnosti. (Udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.)
 • na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo oprávnených záujmov tretej strany (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR), sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané aj bez ich predchádzajúceho súhlasu. Dotknuté osoby musia byť vopred informované o oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu. (Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ, ktorému bola adresovaná námietka dotknutej osoby nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.)
VAŠE OSOBNE ÚDAJE ZÍSKAVAME
Svoje osobné údaje nám poskytnete najčastejšie:
 • Získavame primárne priamo od Vás, napríklad z komunikácie s Vami prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webstránke, vytvorenie konta zákazníka v našom e shope.
 • V prípade ak ste v postavení nášho zákazníka, resp. Záujemcu o naš tovar alebo služby.
 • Za účelom zlepšenia našich služieb, personalizácie a aj marketingu využívame cookies a podobné nástroje. Viac informácií nájdete v časti Cookies.
JE ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI, NA AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom na nasledovné účely:
Názov spracovateľskej operácie
Účel spracúvania osobných údajov
Kategória osobných údajov
Právny titul spracúvania
Doba uloženia údajov
Ďalší príjemcovia
Spracovanie osobných údajov na základe objednávky v e-shope
dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb
meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón
zmluvný vzťah – plnenie zmluvy
do ukončenia doby počas ktorej je možné reklamovať tovar, t.j. dva roky
prepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru
Vystavovanie faktúr a ich archivácia
zákonom stanovená evidencia
meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón
povinnosť v zmysle platnej právnej úpravy
10 rokov
daňový úrad, obecné a mestské úrady, Slovenská pošta, iný oprávnený subjekt
Registrácia zákazníckeho účtu
evidencia osobných údajov klienta pre ďalšie objednávky, ktoré je takto rýchlejšie možno uskutočniť
meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón
súhlas dotknutej osoby s registráciou
10 rokov
údaje nie sú ďalej poskytované
Evidencia obchodných partnerov
informácie o obchodných partneroch spoločnosti
meno, priezvisko, e-mail, telefón
oprávnený záujem prevádzkovateľa osoby
uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu DO, kým je to potrebne na účely obchodnej transakcie
zmluvné strany, partneri pri realizácii projektových činností, orgány štátnej správy, verejnej moci
Sprava registratúry
je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania
bežné osobné údaje
zákonná povinnosť prevádzkovateľa
10 rokov po ukončení evidencie
ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt
Evidencia reklamácií
informácie o uplatnení reklamácie a jej vybavení
titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail
zákonná povinnosť prevádzkovateľa
5 rokov
orgánom obchodnej inšpekcie v rámci ochrany spotrebiteľa
Evidencia práv dotknutých osôb
vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv
titul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby
zákonná povinnosť prevádzkovateľa
5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Vybavovanie sťažnosti dotknutých osôb
učelom spracúvania je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov o ktorých sa domnieva, že boli porušené
bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu
zákonná povinnosť prevádzkovateľa
5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Evidencia odstúpení od zmluvy
informácie o uplatnení odstúpenia od zmluvy a jej vybavení
titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail
plnenie predzmluvných vzťahov
3 roky
v prípade kontroly SOI
Vybavovanie otázok zákazníkov
poskytovanie informácií klientom
titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón
plnenie predzmluvných vzťahov
1 mesiac
údaje nie sú ďalej poskytované
Hodnotenie „Overené zákazníkmi“
hodnotenie kvality poskytovaných tovarov a služieb e-shopov
číslo objednávky, e-mailová adresa
oprávnený záujem prevádzkovateľa
jedno rázovo
Heureka Shopping, s.r.o.
Marketingová komunikácia s dotknutou osobou bez predchádzajúceho vzťahu
podpora predaja, marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách
meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, e-mail, telefón
súhlas dotknutej osoby
vaše osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu kým nezrušíte svoju účasť v marketingovom zozname alebo sa odhlásite zo zasielania správ na účely priameho marketingu (newsletter).
prepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru
Marketingová komunikácia so zákazníkom
podpora predaja, marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách
meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, e-mail, telefón
oprávnený záujem prevádzkovateľa
vaše osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu kým nezrušíte svoju účasť v marketingovom zozname alebo sa odhlásite zo zasielania správ na účely priameho marketingu (newsletter).
prepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru
Všetky osobné údaje, ktoré získavame žiadame výhradne od vás, nie od iných zdrojov.
KTO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kategória príjemcov: orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy, správca webovej stránky prevádzkovateľa, audítor, advokát, sprostredkovatelia (účtovnú agendu), spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológii, poskytovatelia informačných služieb v odôvodnených prípadoch súdy a orgány činné v trestnom konaní.
KURIÉRSKE A DORUČOVATEĽSKÉ SPOLOČNOSTI
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje, za účelom dodania tovaru zákazníkovi, aj tretím stranám, a to v tomto rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, smerové číslo, mesto), telefonický kontakt. Za tretie strany sa považujú kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným osobitným zákonom neriadia. V oboch prípadoch však ide o subjekty, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (zákazníka e-shopu) na účel dodania tovaru alebo služby prostredníctvom vybraného doručovateľa nie je potrebný dodatočný samostatný súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Kuriér poskytujúci služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe:
 • plnenie zmluvy podľa §13 ods. 1 písm. b) zák. 18/2018 Z.z.
 • alebo účel oprávnených záujmov podľa §13 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z
Kuriér neposkytujúci služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe:
 • plnenie zmluvy podľa §13 ods. 1 písm. b) zák. 18/2018 Z.z.
 • alebo účel oprávnených záujmov podľa §13 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z
SÚBORY „COOKIES“ NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE
O návštevníkoch a používateľoch našej internetovej stránky www.pre-deticky.sk sme oprávnení zhromažďovať a iným spôsobom spracúvať údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetovej stránky.
Pod pojmom cookie je možné predstaviť si malé množstvo údajov, ktoré sú ako súbor odoslané do vášho počítača (tabletu, smartfónu) z internetovej stránky, ktorú práve navštevujete. V počítači sa súbor údajov uloží a pri každej ďalšej návšteve rovnakej webovej stránky odošle počítač informáciu nášmu serveru.
Väčšina internetových stránok, vrátane tej našej, využíva cookies. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám používanie našej internetovej stránky. Súbor cookie totiž umožní webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v minulosti navštívili a o ktorú sekciu ste mali záujem. Zároveň sú to práve cookies, vďaka ktorým si môžete uložiť svoje užívateľské nastavenia ako rozpoznanie jazyka či zapamätanie vášho prihlasovacieho mena. Pomocou cookies uchovávame údaje, ktoré nespájame s vašou osobou a prostredníctvom získaných údajov nerealizujeme identifikáciu zákazníka. Použitie súborov cookies nie je pre vás nebezpečné, cookies nemôžu prenášať vírusy ani čítať údaje z harddisku zariadenia.
Tento postup vyplýva z § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého používateľa webovej stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookie. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre vás nebudú dostupné. Využívame trvalé súbory cookies, ktoré nám pomáhajú identifikovať vaše zariadenie pri opätovnej návšteve Internetových stránok a umožňujú tak poskytovať služby v súlade s vašimi očakávaniami.
KAMEROVÝ SYSTÉM NA PREDAJNI
Kamerový systém je prevádzkovaný s cieľom na splnenie úlohy realizovane pre účel: Vnútornej ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality a ochrany majetku pred krádežou alebo poškodzovaním, potlačenie anonymity a páchania trestnej činnosti, najmä ochrany pred pohybom neoprávnených osôb, ktoré za určitým účelom vstúpili do vnútorných priestorov.
Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení, Zákone o ochrane osobných údajov. Našim cieľom je účinná ochrana vašich osobných údajov a transparentný postup pri poskytovaní informácií.
Zásady ochrany osobných údajov
Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.
Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákonných podmienok, uvedené v čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Záznam z kamerového systému bude spracúvaný po dobu 72 hodín od jeho vyhotovenia; po uplynutí tejto lehoty prevádzkovateľ záznam s odbornou starostlivosťou zlikviduje, okrem záznamov využitých na preukazovanie právnych nárokov. Záznamy môžu byť využité aj na preukazovanie právnych nárokov a prevádzkovateľ ich bude spracúvať po dobu nevyhnutnú na ich preukazovanie a 1 rok po ukončení účelu spracúvania.
Príjemcovia vašich osobných údajov z Kamerového systému
Príslušníci Policajného zboru v prípade potreby, právny zástupca prevádzkovateľa na preukazovanie právnych nárokov a objasnenie páchania trestnej činnosti.
Ako dotknutá osoba máte niekoľko práv, najmä právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom, alebo právo namietať voči spracovaniu.Podrobné informácie o tomto KIS vrátane vašich práv nájdete v úplných informáciách poskytnutých prevádzkovateľom v časti Prvá dotknutej osôb.
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
MLČANLIVOSŤ
DOVOĽUJEME SI VÁS UISTIŤ, ŽE NAŠI ZAMESTNANCI I SPOLUPRACOVNÍCI, KTORÍ BUDÚ SPRACOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, SÚ POVINNÍ ZACHOVÁVAŤ MLČANLIVOSŤ O OSOBNÝCH ÚDAJOCH. TÁTO MLČANLIVOSŤ PRITOM TRVÁ I PO SKONČENÍ ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOV S NAMI.
ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.
KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSOB
Z pohľadu spracúvania osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
V prípade ak ste v postavení nášho zákazníka, resp. Záujemcu o náš tovar alebo služby.
SPRACÚVAME OSOBNE ÚDAJE DETI
OCHRANU SÚKROMIA VAŠICH DETÍ POVAŽUJEME ZA ZVLÁŠŤ DÔLEŽITÚ. ZA TÝMTO ÚČELOM VEDOME NEZBIERAME ŽIADNE OSOBNÉ ÚDAJE OSÔB, KTORÝCH VEK NEDOSIAHOL 16 ROKOV. AK MÁTE MENEJ AKO 16 ROKOV, PROSÍM NEZASIELAJTE NÁM AKÉKOĽVEK SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE, VRÁTANE VÁŠHO MENA, ADRESY TRVALÉHO BYDLISKA, TELEFÓNNEHO ČÍSLA ALEBO E-MAILOVEJ ADRESY. ŽIADNA OSOBA MLADŠIA AKO 16 ROKOV NIE JE OPRÁVNENÁ NA WEBSTRÁNKE UVIESŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE. POKIAĽ ZISTÍME, ŽE AKÝKOĽVEK OSOBNÝ ÚDAJ, KTORÝ SPRACÚVAME SA TÝKA OSOBY, KTOREJ VEK NEDOSIAHOL 16 ROKOV A ZÁROVEŇ NÁM NEBOL UDELENÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU TAKEJTO OSOBY, TAKÝTO OSOBNÝ ÚDAJ BEZ OMEŠKANIA VYMAŽEME. AK MÁTE PODOZRENIE, ŽE BY SME MOHLI SPRACÚVAŤ INFORMÁCIE OD ALEBO O OSOBÁCH MLADŠÍCH AKO 16 ROKOV, PROSÍM KONTAKTUJTE NÁS.
PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Považujeme za dôležité, aby ste chápali, že osobné údaje ktoré spracúvame sú Vašimi údajmi a že s ich spracúvaním súvisia práva. Okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov máte aj iné práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov, konkrétne:
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na nápravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie - za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracovania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním - máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.
Právo odvolať súhlas - vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)
Právo podať sťažnosť - ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie). Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
AKO MATE POSTUPOVAŤ PRI UPLATŇOVANÍ VAŠICH PRÁV
Svoje práva si uplatňujete vždy u toho, kto Vaše osobné údaje spracúva, t. j. u konkrétneho prevádzkovateľa.Ak má prevádzkovateľ zodpovednú osobu, môžete Vašu žiadosť adresovať aj tejto osobe.Žiadosť môže byť ústna, písomná, elektronická prípadne podaná inými prostriedkami (všeobecné nariadenie o ochrane údajov nepredpisuje konkrétnu formu). Odporúčame využiť najmä písomnú alebo elektronickú formu.
Pripravte si identifikačné údaje ako napr. číslo zmluvy, Vaše ID u prevádzkovateľa, používateľské meno alebo heslo a pod. teda identifikátor, na základe ktorého Vás prevádzkovateľ bude schopný vo svojom prostredí identifikovať a poskytnúť Vám tak údaje, ktorá sa Vás týkajú.
Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tom ako aj o dôvodoch informovať. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.
Pravo dotknutej osoby namietať voči automatizovan6mu rozhodovaniu nie je možne uplatniť', pretože popisovaná činnosť' spracovania neobsahuje automatizovane rozhodovanie.
Pravo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobne údaje, je bezpredmetne, pretože prevádzkovateľ' spracúva osobne údaje získané od dotknutej osoby.
KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ
Naša firma nemá ustanovenú zodpovednú osobu, nakoľko nie je to zákonnou nevyhnutnosťou našej firme.V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov, alebo v prípade Vášho záujmu o podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej kontaktnej osoby mailom na info@pre-deticky.sk alebo poštou na adresu: Zoltán Nagy, Rábska 3163/10, 94603 Kolárovo.
ZÁVER
Ak máte otázky k ochrane osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na sídle prevádzkovateľa. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.
Nákupný košík
Počet produktov: 0 ks
Overene zakaznikmi Heureka Nakupujbezpecne Google recenzie